po4av0.55

PO4A-UPDATEPO

Section: Po4a Tools (1p)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

po4a-updatepo - actualitza la traducció (en format PO) de la documentació  

SINOPSI

po4a-updatepo -f fmt (-m master.doc)+ (-p XX.po)+

(XX.po són les sortides, tots els altres són l'entrada)  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

El guió po4a-updatepo està a càrrec d'actualitzar els fitxers PO per què reflecteixin els canvis fets al fitxer de documentació original. Per això, converteix el fitxer de documentació en un fitxer POT, i després crida msgmerge(1) sobre aquest nou POT i els fitxers PO proporcionats.

És possible proporcionar més d'un fitxer PO (si vol actualitzar més d'un idioma a la vegada), i diversos fitxers de documentació (si vol emmagatzemar les traduccions de diversos documents en els mateixos fitxers PO).

Si el document principal té caracters no-ASCII, convertirà els fitxers PO a UTF-8 (si no ho eren ja), per tal de permetre caracters no-estàndards de forma independent de la cultura.  

OPCIONS

-f, --format
Tipus de format de la documentació que vol tractar. Utilitzi l'opció --help-format per veure el llistat de formats disponibles.
-m, --master
Fitxer(s) que contenen el document principal a traduir.
-M, --master-charset
Joc de caracters dels fitxers que contenen el document a traduir. Tingui en compte que tots els fitxers han de tenir el mateix joc de caracters.
-p, --po
Fitxer(s) PO a actualitzar. Si aquests no existeixen, po4a-updatepo els crearà.
-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin and other po4a internal modules. Specify each option in the 'name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
--no-previous
This option removes --previous from the options passed to msgmerge. This permits to support versions of gettext earlier than 0.16.
--previous
This option adds --previous to the options passed to msgmerge. It requires gettext 0.16 or later, and is activated by default.
--msgmerge-opt options
Extra options for msgmerge(1).
-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
--help-format
Llista els formats de documentació reconeguts per po4a.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.
-v, --verbose
Incrementa el nivell d'informació del programa.
-d, --debug
Mostra alguna informació de depuració.
--porefs type[,wrap|nowrap]
Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references (default: full).

Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are written by default on a single line. The wrap option wraps references on several lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is available so that users who want to keep the old behavior can do so.

--msgid-bugs-address email@address
Set the report address for msgid bugs. By default, the created POT files have no Report-Msgid-Bugs-To fields.
--copyright-holder string
Set the copyright holder in the POT header. The default value is ``Free Software Foundation, Inc.''
--package-name string
Set the package name for the POT header. The default is ``PACKAGE''.
--package-version string
Set the package version for the POT header. The default is ``VERSION''.
 

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a(7)  

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
SINOPSI
DESCRIPCIÓ
OPCIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)