po4av0.55

Locale::Po4a::Xhtml

Section: Po4a Tools (3pm)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

Locale::Po4a::Xhtml - Converteix documents XHTML des de/a fitxers PO  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

Locale::Po4a::Xhtml is a module to help the translation of XHTML documents into other [human] languages.  

OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL

Aquestes són les opcions particulars d'aquest mòdul:
includessi[=rootpath]
Include files specified by an include SSI (Server Side Includes) element (e.g. <!--#include virtual=``/foo/bar.html'' -->).

Note: You should use it only for static files.

An additional rootpath parameter can be specified. It specifies the root path to find files included by a virtual attribute.

 

ESTAT D'AQUEST MÒDUL

Aquest mòdul és completament funcional, ja que es basa en el mòdul Locale::Po4a::Xml. Aquest tan sols defineix els tags i els atributs traduïbles.

``It works for me'', which means I use it successfully on my personal Web site. However, YMMV: please let me know if something doesn't work for you. In particular, tables are getting no testing whatsoever, as we don't use them.  

CONSULTEU TAMBÉ

Locale::Po4a::TransTractor(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), po4a(7)  

AUTORS

 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

 Copyright © 2004 Yves Rütschlé <po4a@rutschle.net>
 Copyright © 2007-2008 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
DESCRIPCIÓ
OPCIONS QUE ACCEPTA AQUEST MÒDUL
ESTAT D'AQUEST MÒDUL
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)