po4av0.55

PO4A

Section: Po4a Tools (1p)
Updated: 2018-12-10
Index Return to Main Contents
 

NOM

po4a - actualitza els fitxers PO i els documents traduïts alhora  

SINOPSI

po4a [options] config_file  

DESCRIPCIÓ

L'objectiu del projecte po4a (PO per a tot) és facilitar la traducció (i sobretot el manteniment de les traduccions) utilitzant les eines de gettext en àrees on no eren d'esperar, com ara en la documentació.

The po4a program is useful if you want to avoid calling po4a-gettextize(1), po4a-updatepo(1), and po4a-translate(1) in complex Makefiles when you have multiple files to translate, different format, or need to specify different options for different documents.  

Taula de continguts

Aquest document està organitzat d'aquesta forma:  

DESCRIPCIÓ

 

INTRODUCTION

 

SINTAXI DEL FITXER DE CONFIGURACIÓ

Especificant la plantilla d'idiomes

Especificant els camins de les entrades del traductor

Autodetection of the paths and languages

Especificant els documents a traduir

Specifying options for the modules

Specifying aliases

Split mode  

OPCIONS

 

EXAMPLE

 

LIMITACIONS

 

CONSULTEU TAMBÉ

 

AUTORS

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

 

INTRODUCTION

El programa "po4a" està a càrrec d'actualitzar tant els fitxers PO (per sincronitzar-los amb els documents originals) com els documents traduïts (per sincronitzar-los amb els fitxers PO. L'objectiu principal és fer més fàcil la utilització de po4a sense haver de recordar les opcions de la línia de comandes.

També permet barrejar documents de diferents formats en uns mateixos fitxers POT de forma que pugui tenir un únic d'aquests fitxers per projecte.

Aquest comportament es pot simular amb les altres eines de po4a (per exemple amb Makefiles), però és més difícil de fer, i estressant de refer els mateixos complicats Makefiles per cada projecte que utilitzi po4a.

The dataflow can be summarized as follow. Any changes to the master document will be reflected in the PO files, and all changes to the PO files (either manual or caused by previous step) will be reflected in translation documents.

Normal case without specifying pot_in:

 <- source files ->|<--------- build results --------------->

 addendum ----------------------------------+
                      |
 master document --+---------------------+ |
          V           +--+--> translations
 old PO files -----+--> updated PO files + 
   ^           |
   |           V
   +<.....................+
  (the updated PO files are manually
   copied to the source of the next
   release while manually updating
   the translation contents)

Special case with specifying pot_in:

 <- source files ->|<--------- build results ----------------->

 master document --+--------------------------+
          :             |
 external     :  filtered       |
 filtering ========X..> master        |
 program        document       |
            |           |
            V           +--> translations
 old PO files ----------+--> updated PO files +
   ^              |
   |              V
   +<..........................+
  (the updated PO files are manually
   copied to the source of the next
   release while manually updating
   the translation contents)

The dataflow cannot be reversed in this tool, and changes in translations are overwritten by the content of the PO files. As a matter of fact, this tool cannot be used to convert existing translations to the po4a system. For that task, please refer to po4a-gettextize(1).  

SINTAXI DEL FITXER DE CONFIGURACIÓ

El paràmetre (obligatori) és el camí al fitxer de configuració a utilitzar. La seva sintaxi vol ser simple i propera als fitxers de configuració emprats en els projectes d'intl-tools.

Comments in these files are noted by the char '#'. It comments everything until the end of the line. Lines can be continued by escaping the end of line. All non blank lines must begin with a [] command, followed by its arguments. (sound difficult said that way, but it is rather easy, I hope ;)  

Especificant la plantilla d'idiomes

Note: It is recommended to use [po_directory] rather than [po4a_langs] and [po4a_paths]. See section Autodetection of the paths and languages below.

Aquesta és una comanda opcional que pot simplificar tot el fitxer de configuració, i el farà més escalable. Heu d'especificar un llistat dels idiomes als que voleu traduir els documents. És tan simple com això:

 [po4a_langs] fr de

Això us permetrà expandir $lang a tots els idiomes especificats a la resta del fitxer de configuració.  

Especificant els camins de les entrades del traductor

Note: It is recommended to use [po_directory] rather than [po4a_langs] and [po4a_paths]. See section Autodetection of the paths and languages below.

Primer, heu d'especificar on són els fitxers d'entrada del traductor (és a dir, els fitxers utilitzats pels traductors per fer la seva feina). Això es pot fer amb una línia com la següent:

 [po4a_paths] doc/l10n/projecte.doc.pot \
       fr:doc/l10n/fr.po de:doc/l10n/de.po

La comanda, per tant, és [po4a_paths]. El primer paràmetre és el camí al fitxer POT a utilitzar. Tots els següents paràmetres són de la forma forma intuitiva:

  <idioma>:<camí al fitxer PO d'aquest idioma>

Si heu definit la plantilla d'idiomes, podeu reescriure la línia anterior d'aquesta forma:

 [po4a_paths] doc/l10n/projecte.doc.pot $lang:doc/l10n/$lang.po

You can also use $master to refer to the document filename. In this case, po4a will use a split mode: one POT and one PO (for each language) will be created for each document specified in the po4a configuration file. See the Split mode section.

 [po4a_paths] doc/$master/$master.pot $lang:doc/$master/$lang.po

 

Autodetection of the paths and languages

Another command can be used to specify the name of a directory where the PO and POT files are located. When it is used, po4a will detect the POT file as the only *.pot file from the specified directory. po4a will also use the list of *.po files to define the list of languages (by stripping out the extension). These languages will be used for the substitution of the $lang variable in the rest of the configuration file.

This command should not be used together with the [po4a_langs] or [po4a_paths] commands.

When using this command, you have to create an empty POT file on the first invocation of po4a to let it know the name of the POT file.

 [po_directory] po4a/po/

 

Especificant els documents a traduir

Naturalment, ara heu d'especificar quins documents s'han de traduir, el seu format, i on desar les traduccions. Això es pot fer amb línies com aquesta:

 [type: sgml] doc/my_stuff.sgml fr:doc/fr/mon_truc.sgml \
       de:doc/de/mein_kram.sgml
 [type: pod] script fr:doc/fr/script.1 de:doc/de/script.1 \
       add_fr:doc/l10n/script.fr.add
 [type: docbook] doc/script.xml fr:doc/fr/script.xml \
       de:doc/de/script.xml \
       pot_in:doc/script.filtered.xml

Això hauria de ser força intuïtiu també. Fixeu-vos que en el segon cas, doc/l10n/script.fr.add és l'annex a afegir a la versió francesa del document. Consulteu po4a(7) per a més informació sobre els annexes.

Més formalment, el format és:

 [type: <format>] <master_doc> (<lang>:<localized_doc>)* \
         (pot_in:<filtered_master_doc>)? \
         (add_<lang>:<modifier>*<addendum_path>)*

If pot_in is specified, filtered_master_doc is used to create POT file instead of master_doc. This feature allows user to create flexible ways to avoid contents which shouldn't be included in the PO files. Tools such as C preprocessor (cpp) or XSL Transformation utility (e.g., xsltproc) can be used to create the external filtering program and call it before invoking po4a.

If there is no modifier, addendum_path is a path to an addendum. Modifiers are

?
Include addendum_path if this file does exist, otherwise do nothing.
@
addendum_path is not a regular addendum but a file containing a list of addenda, one by line. Each addendum may be preceded by modifiers.
!
addendum_path is discarded, it is not loaded and will not be loaded by any further addendum specification.

Si heu definit la plantilla d'idiomes, podeu reescriure la línia anterior d'aquesta forma:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
       add_fr:doc/l10n/script.fr.add

Si tots els idiomes tinguessin annexes amb camins similars, podríeu escriure-ho d'una forma semblant a:

 [type: pod] script $lang:doc/$lang/script.1 \
       add_$lang:doc/l10n/script.$lang.add

 

Specifying options for the modules

po4a accepts options that will be passed to the module. These options are module specific and are specified with the -o switch.

If you need a specific option for one of the documents you want to translate, you can also specify it in the configuration file. Options are introduced by the opt keyword. The argument of the opt keyword must be quoted with double quotes if it contains a space (e.g. if you specify multiple options, or an option with an argument). You can also specify options that will only apply to a specific language by using the opt_lang keyword.

Here is an example:
 [type:man] t-05-config/test02_man.1 $lang:tmp/test02_man.$lang.1 \
            opt:``-k 75'' opt_it:``-L UTF-8'' opt_fr:-v

Arguments may contain spaces if you use single quotes or escaped double quotes:
 [po4a_alias:man] man opt:``-o \''mdoc=NAME,SEE ALSO\`` -k 20''

If you want to specify the same options for many documents, you may want to use an alias (see the Specifying aliases section below).

You can also set options for all the documents specified in the configuration file:
 [options] opt:``...'' opt_fr:``...''  

Specifying aliases

If you must specify the same options for multiple files, you may be interested in defining a module alias. This can be done this way:

 [po4a_alias:test] man opt:"-k 21" opt_es:"-o debug=splitargs"

This defines a module alias named test, based on the man module, with the -k 21 applied to all the languages and with -o debug=splitargs applied to the Spanish translation.

This module alias can then be used like a regular module:

 [type:test] t-05-config/test02_man.1 $lang:tmp/test02_man.$lang.1 \
      opt_it:"-L UTF-8" opt_fr:-v

Note that you can specify additional options on a per file basis.  

Split mode

The split mode is used when $master is used in the [po4a_paths] line.

When the split mode is used, a temporary big POT and temporary big POs are used. This permits to share the translations between all the POs.

If two POs have different translations for the same string, po4a will mark this string as fuzzy and will submit both translations in all the POs which contain this string. Then, when a translator updates the translation and removes the fuzzy tag in one PO, the translation of this string will be updated in every POs automatically.

If there are name conflicts because several files have the same filename, the name of the master file can be specified by adding a "master:file="name option:

 [po4a_langs] de fr ja
 [po4a_paths] l10n/po/$master.pot $lang:l10n/po/$master.$lang.po
 [type: xml] foo/gui.xml $lang:foo/gui.$lang.xml master:file=foo-gui
 [type: xml] bar/gui.xml $lang:bar/gui.$lang.xml master:file=bar-gui

 

OPCIONS

-k, --keep
Minimal threshold for translation percentage to keep (i.e. write) the resulting file (default: 80). I.e. by default, files have to be translated at least at 80% to get written.
-h, --help
Mostra un breu missatge d'ajuda.
-M, --master-charset
Joc de caracters dels fitxers que contenen el document a traduir. Tingui en compte que tots els documents principals han de compartir el mateix joc de caracters per ara. Aquesta és una limitació coneguda, i estem treballant per solventar-ho.
-L, --localized-charset
Joc de caracters dels fitxers que contenen els documents localitzats. Tingui en compte que tots els documents traduïts utilitzaran el mateix joc de caracters per ara. Aquesta és una limitació coneguda, i estem treballant per solventar-ho.
-A, --addendum-charset
Joc de caràcters dels annexos. Tingueu en compte que tots els annexos han d'estar en el mateix joc de caràcters.
-V, --version
Mostra la versió dels guions i acaba.
-v, --verbose
Incrementa el nivell d'informació del programa.
-q, --quiet
Disminueix el nivell d'informació del programa.
-d, --debug
Mostra alguna informació de depuració.
-o, --option
Extra option(s) to pass to the format plugin. Specify each option in the 'name=value' format. See the documentation of each plugin for more information about the valid options and their meanings.
-f, --force
Always generate the POT and PO files, even if po4a considers it is not necessary.

The default behavior (when --force is not specified) is the following:

If the POT file already exists, it is regenerated if a master document or the configuration file is more recent. The POT file is also written in a temporary document and po4a verifies that the changes are really needed.

Also, a translation is regenerated only if its master document, the PO file, one of its addenda or the configuration file is more recent. To avoid trying to regenerate translations which do not pass the threshold test (see --keep), a file with the .po4a-stamp extension can be created (see --stamp).

If a master document includes files, you should use the --force flag because the modification time of these included files are not taken into account.

The PO files are always re-generated based on the POT with msgmerge -U.

--stamp
Tells po4a to create stamp files when a translation is not generated because it does not reach the threshold. These stamp files are named according to the expected translated document, with the .po4a-stamp extension.

Note: This only activates the creation of the .po4a-stamp files. The stamp files are always used if they exist, and they are removed with --rm-translations or when the file is finally translated.

--no-translations
Do not generate the translated documents, only update the POT and PO files.
--no-update
Do not change the POT and PO files, only the translation may be updated.
--keep-translations
Keeps the existing translation files even if the translation doesn't meet the threshold specified by --keep. This option does not create new translation files with few content, but it will save existing translations which decay because of changes to the master files.

WARNING: This flag changes the po4a behavior in a rather drastic way: your translated files will not get updated at all until the translation improves. Only use this flag if you prefer shipping an outdated translated documentation rather than only shipping an accurate untranslated documentation.

--rm-translations
Remove the translated files (implies --no-translations).
--no-backups
This flag does nothing since 0.41, and may be removed in later releases.
--rm-backups
This flag does nothing since 0.41, and may be removed in later releases.
--translate-only translated-file
Translate only the specified file. It may be useful to speed up processing if a configuration file contains a lot of files. Note that this option does not update PO and POT files. This option can be used multiple times.
--variable var=value
Define a variable that will be expanded in the po4a configuration file. Every occurrence of $(var) will be replaced by value. This option can be used multiple times.
--srcdir SRCDIR
Set the base directory for all input documents specified in the po4a configuration file.
--destdir DESTDIR
Set the base directory for all the output documents specified in the po4a configuration file.
 

OPTIONS WHICH MODIFY POT HEADER

--porefs type[,wrap|nowrap]
Specify the reference format. Argument type can be one of never to not produce any reference, file to only specify the file without the line number, counter to replace line number by an increasing counter, and full to include complete references (default: full).

Argument can be followed by a comma and either wrap or nowrap keyword. References are written by default on a single line. The wrap option wraps references on several lines, to mimic gettext tools (xgettext and msgmerge). This option will become the default in a future release, because it is more sensible. The nowrap option is available so that users who want to keep the old behavior can do so.

--msgid-bugs-address email@address
Set the report address for msgid bugs. By default, the created POT files have no Report-Msgid-Bugs-To fields.
--copyright-holder string
Set the copyright holder in the POT header. The default value is ``Free Software Foundation, Inc.''
--package-name string
Set the package name for the POT header. The default is ``PACKAGE''.
--package-version string
Set the package version for the POT header. The default is ``VERSION''.
 

OPTIONS TO MODIFY PO FILES

--msgmerge-opt options
Extra options for msgmerge(1).

Note: $lang will be extended to the current language.

--no-previous
This option removes --previous from the options passed to msgmerge. This permits to support versions of gettext earlier than 0.16.
--previous
This option adds --previous to the options passed to msgmerge. It requires gettext 0.16 or later, and is activated by default.
 

EXAMPLE

Let's assume you maintain a program named foo which has a man page man/foo.1 which naturally is maintained in English only. Now you as the upstream or downstream maintainer want to create and maintain the translation. First you need to create the POT file necessary to send to translators using po4a-gettextize(1).

So for our case we would call

 cd man && po4a-gettextize -f man -m foo.1 -p foo.pot

You would then send this file to the appropriate language lists or offer it for download somewhere on your website.

Now let's assume you received three translations before your next release: de.po (including an addendum de.add), sv.po and pt.po. Since you don't want to change your Makefile(s) whenever a new translation arrives you can use po4a with an appropriate configuration file in your Makefile. Let's call it po4a.cfg. In our example it would look like the following:

 [po_directory] man/po4a/po/

 [type: man] man/foo.1 $lang:man/translated/$lang/foo.1 \
      add_$lang:?man/po4a/add_$lang/$lang.add opt:"-k 80"

In this example we assume that your generated man pages (and all PO and addenda files) should be stored in man/translated/$lang/ (respectively in man/po4a/po/ and man/po4a/add_$lang/) below the current directory. In our example the man/po4a/po/ directory would include de.po, pt.po and sv.po, and the man/po4a/add_de/ directory would include de.add.

Note the use of the modifier ? as only the German translation (de.po) is accompanied by an addendum.

To actually build the translated man pages you would then (once!) add the following line in the build target of the appropriate Makefile:

    po4a po4a.cfg

Once this is set up you don't need to touch the Makefile when a new translation arrives, i.e. if the French team sends you fr.po and fr.add then you simply drop them respectively in man/po4a/po/ and man/po4a/add_fr/ and the next time the program is built the French translation is automatically build as well in man/translated/fr/.

Note that you still need an appropriate target to install localized manual pages with English ones.

Finally if you do not store generated files into your version control system, you will need a line in your clean target as well:
        -rm -rf man/translated  

LIMITACIONS

Conté codi duplicat amb els programes po4a-*.

Els pegats seran benvinguts ;)  

CONSULTEU TAMBÉ

po4a-gettextize(1), po4a-normalize(1), po4a-translate(1), po4a-updatepo(1), po4a(7)  

AUTORS

 Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

 

TRADUCCIÓ

 Carme Cirera <menxu@hotmail.com>
 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

 

DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

Copyright 2002-2012 per SPI, inc.

Aquest programa és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).


 

Index

NOM
SINOPSI
DESCRIPCIÓ
Taula de continguts
DESCRIPCIÓ
INTRODUCTION
SINTAXI DEL FITXER DE CONFIGURACIÓ
OPCIONS
EXAMPLE
LIMITACIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA
INTRODUCTION
SINTAXI DEL FITXER DE CONFIGURACIÓ
Especificant la plantilla d'idiomes
Especificant els camins de les entrades del traductor
Autodetection of the paths and languages
Especificant els documents a traduir
Specifying options for the modules
Specifying aliases
Split mode
OPCIONS
OPTIONS WHICH MODIFY POT HEADER
OPTIONS TO MODIFY PO FILES
EXAMPLE
LIMITACIONS
CONSULTEU TAMBÉ
AUTORS
TRADUCCIÓ
DRET DE CÒPIA I LLICÈNCIA

This document was created by using the manual pages.
Time: 11:07:05 GMT, December 10, 2018
català Deutsch English español français Italiano 日本語 Bokmål polski Português Português (Brasil) Русский український 简体中文 (how to set the default document language)